system rezerwacji

Regulamin

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży rezerwacji miejsc siedzących, biletów i usług w klubie LUKR Lounge Club Restaurant, mieszczącym się w Galerii Handlowej Millenum Hall w (35-315) Rzeszowie przy ul. Kopisto 1, oraz warunków ich odbioru przez kupującego.
 2. Właścicielem klubu LUKR Lounge Club Restaurant jest RAMP-REST Spółka z o.o. z siedzibą w (35-315) Rzeszowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688385 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-375-16-72, REGON: 367870610
 3. Na mocy porozumienia podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest RAMP-REST Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-315) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688385 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:813-375-16-72, REGON 367870610.

Definicje

 1. Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.lukr.club, której administratorem jest Sprzedawca;
 2. „ Sofa” – oznacza miejsce siedzące w przypisanym podczas rezerwacji miejscu, rezerwacja i kupno możliwa za pośrednictwem Witryny. Zakupiona Sofa poprzez witrynę ma formę maila potwierdzającego zapłatę na stronie płatności;
 3. „ Pufa” - dodatkowe miejsce siedzące dostawiane do sofy, każda sofa ma możliwość dostawienia określonej ilości puf zgodnie z planem Sali;
 4. „ Bilet” - oznacza uprawnienie do udziału w danej imprezie. Zakupiony bilet poprzez witrynę ma formę maila potwierdzającego dokonania zapłaty na stronie płatności;
 5. „ Usługa” - oznacza zakup określonej w promocji usługi cateringowej opisanej w systemie. Potwierdzenie zakupu następuje poprzez dokonanie na płatności na stronie;
 6. „ Strona Płatności” strona internetowa www.payu.pl której właścicielem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
 7. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu.

Postanowienia ogólne

 1. Zakup „biletu, sofy, usługi” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu selekcji http://www.lukr.club/regulamin/
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 3. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

Złożenie i zakup rezerwacji

 1. Zakup następuje poprzez złożenie rezerwacji, za pomocą Witryny, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia na rezerwację miejsc siedzących, bilet na imprezę klubową oraz usługi dodatkowe możliwe jest w zakładce „REZERWACJE” będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  • A. Dokonanie wyboru dnia
  • B. Wybranie wolnej „Sofy”
  • C. Wybranie dodatkowych miejsc siedzących „pufa”
  • D. Zakup biletu wstępu
  • E. Zakup dodatkowej usługi
  • F. Wypełnienie formularza danych osobowych
  • G. Utworzenie konta użytkownika
  • H. Wypełnienie zakładki Faktura VAT
  • I. Potwierdzenie akceptacji regulaminu
  • J. Dokonanie płatności za zakupione usługi klikając w guzik „rezerwuj”
 3. Złożenie zamówienia na bilet na wydarzenie specjalne możliwe jest w zakładce „EVENTS” będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  • A. Dokonanie wyboru eventu
  • B. Wybranie dostępnego biletu wstępu
  • C. Wybranie liczby biletów
  • D. Wybranie sposobu odbioru biletu
  • E. Wypełnienie formularza danych osobowych
  • F. Utworzenie konta użytkownika
  • G. Wypełnienie zakładki Faktura VAT
  • H. Potwierdzenie akceptacji regulaminu
  • I. Dokonanie płatności za zakupione usługi klikając w guzik „złóż rezerwację”
 4. Użytkownik ma możliwość zakupu pojedynczej usługi; bilet, loża, usługa dodatkowa, sprzedaż puf tylko do określonych sof.
 5. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na odpowiednim poziomie. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży na dany dzień za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie klubu. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia imprezy klubowej, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet/Sofa/Usługa.
 7. Użytkownik, który złożył zamówienie w zakładce „REZERWACJE", otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  • A. wybrany dzień imprezy klubowej, na który obowiązywać ma rezerwacja
  • B. dane zamówionego Biletu lub Biletów, Sofy miejsc dodatkowych Pufy oraz usługi dodatkowej (rodzaj, cena, ilość),
  • D. numer transakcji,
  • E. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane
  • W dowolnym momencie klient może sprawdzić status rezerwacji logując się do panelu klienta.
 8. Użytkownik, który złożył zamówienie w zakładce „EVENTS", otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  • A. wybrany dzień eventu, na który obowiązywać ma bilet
  • B. dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena, ilość),
  • C. numer transakcji,
  • D. termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane
  • W dowolnym momencie klient może sprawdzić status rezerwacji logując się do panelu klienta.
 9. W terminie krótszym niż 2 godz. przed planowanym rozpoczęciem imprezy zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego stawiennictwa w kasie klubu.

Płatnosć

 1. Płatność za Bilet/Sofę/Usługę zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zamówionych usług

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma MAIL potwierdzający zakup określonych usług.
 2. W celu zrealizowania rezerwacji należy informację potwierdzająca status wykonanej zapłaty przedstawić w kasie biletowej klubu w formie wydrukowanego potwierdzenia lub przedstawić na urządzeniu mobilnym pracownikowi kasy.
 3. Opłacona rezerwacja posiada swój indywidualny numer rezerwacji.
 4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego.
 5. Opłacona rezerwacja ważna jest w dniu imprezy do godziny 23:00 po tej godzinie traci ważność.

Anulowanie rezerwacji/usług

 1. RAMP-REST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 2. Nie wstawienie się po odbiór rezerwacji miejsc siedzących do godziny 23:00 skutkuje kasacją zamówienia i nie upoważnia do żądania zwrotu poniesionych opłat za rezerwację.
 3. Nie wstawienie się po odbiór zakupionego biletu na imprezę klubową jak i nie wykorzystanie biletu elektronicznego nie upoważnia do żądania zwrotu poniesionych opłat za bilet.
 4. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu:
  • w przypadku odwołania imprezy „użytkownik” ma prawo do zwrotu kwoty za rezerwacje.
  • odstąpienie od umowy i zwrot możliwy do 3 dni przed planowaną datą imprezy, po upływie terminu 3 dni do imprezy zwroty nie są przyjmowane.
 5. Zwroty przyjmowane będą drogą mailową najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem, imprezą. Należy wysłać maila z wpisanym w tytule maila określeniem tematu. Odbiór gotówki możliwy będzie w kasie biletowej po okazaniu dokumentu zakupu i wypełnieniu formularza zwrotu biletów, lub zostanie zwrócony na konto w terminie 30 dni od otrzymania i zaakceptowaniu zgłoszenia.

Anulowanie biletu na wydarzenia specjalne ( koncerty , spektakle , imprezy specjalne )

 1. RAMP-REST Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 2. Nie wstawienie się po odbiór zakupionego biletu jak i nie wykorzystanie biletu elektronicznego nie upoważnia do żądania zwrotu poniesionych opłat za bilet.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu:
  • tylko w przypadku odwołania bądź przeniesienia imprezy na inny termin przez RAMP-REST Sp. z o.o.
 4. Prawo do zwrotu biletu nie przysługuje w szczególności:
  a. w przypadku opóźnienia wydarzenia
  b. w przypadku zmiany programu wydarzenia przez artystę/ organizatora
 5. Zwroty biletów zakupionych elektronicznie odbywać się będą droga elektroniczną po zarejestrowaniu maila z numerem biletu i numerem zamówienia wysłanym na adres reklamacje@lukr.club, zwrot biletów zakupionych gotówką na podstawie dowodu zakupu w miejscu ich dokonania. Zwroty biletów przyjmowane będą w terminie 14 dni od daty odwołanego lub przeniesionego na inny termin wydarzenia.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest RAMP-REST Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez RAMP-REST Sp. z o.o. w ramach sprzedaży rezerwacji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe osób korzystających z serwisu przetwarzane będą w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi) wyłącznie w razie wyrażenia przez nich zgody.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

Procedura reklamacji

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacje@lukr.club lub drogą pocztową na adres: RAMP-REST Spółka z o.o. al. mjr. Wacława Kopisto nr 1 lok. 244, 35-315 Rzeszów

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na wskazany adres.
 3. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.
 8. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym przed właściwym sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują potwierdzenia.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w kasach biletowych oraz na stronie www.lukr.club W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Klubu i Selekcji” dostępny w kasach Klubu oraz na stronach Witryny.
 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów/Usług przez Witrynę; przy czym decyzje te nie będą naruszać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników.
 5. Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie nie stanowią inaczej.