LUKR CLUB

REGULAMINY

 • REGULAMIN SELEKCJI
 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub LUKR, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub LUKR zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób, umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia / karty V.I.P lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.?
 3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.?
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich V.I.P Klubu LUKR.?
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.?
 7. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.?
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.?
 9. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.?
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.?
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.?
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.?
 13. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.?
 14. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsca dla palących ? Palarnia II piętro. Osoby przebywające tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.?
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.?
 16. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.?
 17. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Managera klubu LUKR.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zagubione na terenie klubu LUKR.
 • REGULAMIN SZATNI
 1. Opłata za pozostawioną rzecz wynosi 2 zł
 2. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje  opłata w wysokości 30 zł
 3. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione  w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
 4. W przypadku zgubionego numerka rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym wyznaczonym terminie
 5. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu  Klub nie ponosi odpowiedzialności
 6. Pozostawione rzeczy w szatni przechowujemy 7 dni
 7. Za zgubione rzeczy Klub ponosi odpowiedzialność do kwoty 150 zł
 8. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin

Osoby biorące udział w imprezie w klubie LUKR wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych.

Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.